Warszawa – Ursus ul. Plutonu AK "Torpedy" 26 +48 22 668 48 53 Kom. 605 520 555
Pon-Pt – 8.00-20.00 Sob – od 8:00

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych (Polityka prywatności)

Poufność danych osobowych i ochrona Państwa prywatności stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, Lecznica Lekarzy Specjalistów PULS S.C. ustanawia politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”

Kto jest administratorem

Państwa danych osobowych?

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Lecznica Lekarzy Specjalistów PULS S.C.
Jak  mogą Państwo skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych? We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z wykorzystaniem danych teleadresowych:

ul. Plutonu Torpedy 26, 02495 Warszawa

Tel. (22) 668 48 53/ (22) 882 42 60/ 605 520 555, Fax. (22) 882 42 60

E-mail: lecznica@lecznica-puls.pl

Skąd mamy Państwa  dane osobowe? Co do zasady dane osobowe podają Państwo nam sami korzystając z naszych usług. W niektórych przypadkach pozyskujemy dane osobowe z innych źródeł np. od osoby, która  rejestruje Państwa na wizytę.
Jaki jest zakres przetwarzanych Państwa danych osobowych? Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru identyfikacyjnego, numeru telefonu, adresu zamieszkania, adresu mailowego, danych dotyczących zdrowia i choroby. Zakres danych obowiązkowych do podania przez osobę korzystającą z usług podmiotu wykonującego działalność leczniczą określają szczególne przepisy prawa, przede wszystkim art. 25 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 4 ust 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych? Administrator będący podmiotem leczniczym będzie przetwarzał/przetwarza Państwa dane osobowe w celach: profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy w tym oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego. Przetwarzanie danych w celach innych niż zdrowotne w szczególności w celu: prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej, obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ze szczególnym uwzględnieniem realizacji ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe? Odbiorcami Państwa danych osobowych  mogą być wyłącznie podmioty, organy, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa np. sądy, ZUS, NFZ. Podwykonawcom wykonującym usługi na rzecz Administratora np. na świadczenie usług zajmujących się obsługą informatyczną, podatkową, prawną. Odrębną kategorią odbiorów mogą być podmioty uprawnione do obsługi doręczeń.
Czy Państwa dane są przekazywane poza Unię Europejską? Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
Jak długo są przetwarzane Państwa dane osobowe? 7)   Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych najczęściej będzie to okres 20 lat od daty ostatniego wpisu lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem? Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Jakie Państwo macie prawa? Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia swoich danych, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy RODO.
Czy administrator będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie? Administrator nie będzie  stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
Czy Państwa dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone? Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych? art. 9 ust. 2 lit h)  RODO, który wymienia cele zdrowotne przetwarzania – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia 28.04.2011

Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 .