Warszawa – Ursus ul. Plutonu AK "Torpedy" 26 +48 22 668 48 53 Kom. 605 520 555
Pon-Pt – 8.00-20.00 Sob – od 8:00

Medycyna pracy

Zapisy odbywają się wyłącznie po wcześniejszym

telefonicznym ustaleniu terminu lub osobistym w rejestracji.

Skierowanie na lekarskie badanie profilaktyczne (ZAŁĄCZNIK)

BADANIE PROFILAKTYCZNE MEDYCYNA PRACY :

Badanie Pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku ,   w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych, uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia Pracownika.

ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY :

*WSTĘPNE – PRACODAWCA KIERUJE NA NIE :

 • Nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • Pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • Młodocianych

 

*OKRESOWE – PRACODAWCA KIERUJE NA NIE :

 • Pracowników wykonujących pracę na danym stanowisku, dla których kończy się ważność wcześniej wydanego zaświadczenia. Badanie należy wykonać przed zakończeniem ważności tego zaświadczenia.

 

*KONTROLNE – PRACODAWCA KIERUJE NA NIE :

 • Pracowników, którzy byli na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Pracownik jest zobowiązany do poddania się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

(Pracownik powinien mieć ze sobą zaświadczenie od lekarza prowadzącego, że jest zdolny do pracy)

 

*BADANIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, które wykonuje się dla :

 • Pracowników wykonujących czynności związane z obróbką surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego , oraz procesami technologicznymi żywności.
 • Pracowników związanych ze sprzedażą , transportem środków spożywczych, przygotowaniem i wydawaniem potraw oraz innych środków do spożycia w zakładach żywienia zbiorowego, a także w innych miejscach sprzedaży.

 

*BADANIA KANDYDATÓW NA PRAWO JAZDY / KIEROWCÓW ZAWODOWYCH :

 • Dotyczy wszystkich kategorii A,B,C,D,E
 • Operatorów wózków widłowych
 • Obsługi i konserwacji dźwigów
 • Innych podobnych , wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej

 

*BADANIA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSACH NA STANOWISKA DECYZYJNE

  (PREZES , DYREKTOR )

 

*BADANIA KANDYDATÓW, UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ STUDENTÓW

 

*BADANIA OSÓB NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

 

*BADANIA WYSOKOŚCIOW, KTÓRE WYKONUJE SIĘ DLA :

 • Operatorów dźwigów
 • Operatorów koparek
 • Operatorów suwnic
 • Operatorów wózków itp.

 

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badania na podstawie oryginału skierowania wydanego przez pracodawcę, które to pacjent powinien mieć ze sobą na wizycie. 

 

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno być :

 • czytelne
 • zawierać informację o stanowisku pracy (wykaz narażeń i czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku pracy )

 

Wizyta powinna być poprzedzona umówieniem terminu badania.

 

Skierowanie_na_badanie_psychologiczne_dla_kierowcy.pdf

Skierowanie_na_badanie_psychologiczne_dla_innych.pdf

 

Podstawa prawna:

Dziennik Ustaw Nr 69 z 25 czerwca 1996 r. poz. 332,
Dziennik Ustaw Nr 37 z 4 marca 2003 r. poz. 328.
Dz.U. z 2004 nr 125 poz. 1317

 

USTAWA o służbie medycyny pracy
z dnia 27 czerwca 1997 r. (wybrane artykuły)

Art. 1. 1. W celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w tym kontroli zdrowia pracujących, tworzy się służbę medycyny pracy.
2. Systematyczna kontrola zdrowia pracujących, prowadzona także w celu aktywnego oddziaływania na poprawę warunków pracy przez pracodawcę i ograniczania w ten sposób ryzyka zawodowego, obejmuje procedury i badania służące ocenie zdrowia pracujących ukierunkowanej na identyfikowanie tych elementów stanu zdrowia, które pozostają w związku przyczynowym z warunkami pracy.
3. W ramach kontroli zdrowia osoby pracujące otrzymują informacje i wskazania lekarskie odnośnie sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom w stanie zdrowia.

Art. 12. 1. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.

Art. 22. Pracodawcy:
1) ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz przepisach wydanych na jego podstawie;
2) finansują wybrane przez siebie świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, należące do zadań służby medycyny pracy określonych w art. 6 ust. 1.

Art. 23. Ze środków własnych finansują profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawowaną przez służbę medycyny pracy:
1) osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby z nimi współpracujące;
2) rolnicy indywidualni i pracujący z nimi domownicy oraz członkowie spółdzielni produkcji rolnej, z wyjątkiem orzecznictwa dotyczącego rolniczych chorób zawodowych, którego finansowanie następuje na zasadach określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
3) byli pracownicy oraz osoby, które wykonywały pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, lub osoby, które pozostawały w stosunku służbowym, o ile w odrębnych przepisach nie wskazano innego sposobu finansowania